1. Giriş

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Partners Medya Ticaret Limited Şirketi (Partners Medya) tarafından yayınlanan https://hipmedya.com/hipinup.com/ isimli internet sitesine (Web Sitesi) üye olan kişilerin (Üye) kişisel verilerinin işlenmesi ve veri sahiplerinin işlenmiş olan verilerine ilişkin olarak sahip oldukları haklar ile ilgili bilgilendirilmeleri amacıyla hazırlanmıştır.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri

Üye’ye ait olan ve Partners Medya ile paylaşılan kişisel veriler; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde, veri sorumlusu Partners Medya tarafından aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Partners Medya ile paylaşılan kişisel veriler, KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ele alınmaktadır.

 • Üyeliğinizi tanımlayabilmemiz
 • Üyelerimiz arasında ad ve soyadınız ile ayırt edilebilmeniz
 • Üyeliğiniz, talepleriniz ve şikayetleriniz ile ilgili konularda sizinle iletişime geçebilmemiz
 • Üyeliğiniz, talepleriniz ve şikayetleriniz ile ilgili konularda sizinle iletişime geçilmesinin gerekmesi halinde size hitap edebilmemiz
 • Üyeliğinizi kullanarak “İletişim” sekmesinden tarafımızla iletişime geçmeniz halinde hesap bilgileriniz ile iletişime geçme sebebiniz olan yayının ismi, iletişime geçme sebebinizin kategorisi, iletişime geçme konunuz ile mesaj içeriğinizi eşleştirebilmemiz ve talebinizi çözüme ulaştırabilmemiz
 • Web Sitesi içerisinde gerçekleştirdiğiniz işlemlere yönelik kullanıcı profilinizi oluşturabilmemiz
 • Web sitesi kullanımına ilişkin bir sorun yaşamanız halinde gerekli güncelleme ve geliştirmelerin yapılabilmesi
 • Elektronik ticari ileti gönderilmesine onay vermeniz halinde tarafınıza elektronik ticari ileti gönderebilmemiz; tarafınıza elektronik ticari ileti gönderilmesine onay vermeniz halinde onay kayıtlarını hukuka uygun şekilde saklayabilmemiz

Kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlar ile sınırlı olmak koşuluyla işlenmektedir.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Üyelere ait kişisel veriler; Üye tarafından Partners Medya’ya yazılı ya da internet ortamında yapılan başvuru/kayıt formları, iletilen belgeler gibi her türlü doküman vasıtasıyla toplanmaktadır.

Üyelere  ait kişisel veriler, KVKK 5/2. maddesi a fıkrasında düzenlenen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”; c fıkrasında düzenlenen, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”; e fıkrasında düzenlenen “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve f fıkrasında düzenlenen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

5. İlgili Kişilerin Hakları

İlgili Kişi, Partners Medya’ya başvurarak KVKK kapsamında kendisi ile ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgileri talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • İşlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Partners Medya Veri Sahibi Başvuru Formu’nda belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Partners Medya’nın KVK Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.